Marknadskontrollförordningen

1. Marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020 – Guide för ekonomiska aktörer om deras skyldigheter för importerade varor

Syftet med den här artikeln är att sammanfatta hur förordning (EU) 2019/1020 (som ersätter förordning (EU) 765/2008) har infört och lagt till funktioner på den inre marknaden. Den definierar ytterligare krav som måste uppfyllas för att produkter ska anses överensstämma; dessa krav är relaterade till en enhet som definieras som ”Ekonomisk Aktör”. För att underlätta skapandet av dessa aktörer på marknaden definieras en aktör som kallas ”Tillverkarens representant” (ofta kallad “Auktoriserad Representant”). Fördelen med en sådan representant är att den kan uppfylla kraven för en ”Ekonomisk Aktör” utan att vara en del av produktens leveranskedja.

Storbritannien omfattas inte av förordning 2019/1020, men liknande lagstiftning har genomförts för produkter som kommer in på den Brittiska marknaden. I ett avsnitt i slutet av denna artikel sammanfattas dessa regler.

Artikeln ger förhoppningsvis en allmän förståelse för förordningen. Vi hoppas att den kan besvara frågor som till exempel:

  • Berörs mitt företag eller min produkt av denna förordning?
  • Vilka möjligheter har jag för att följa förordningen?
  • Vilka är fördelarna med att använda en Tillverkarens representant?
  • Vad bör jag vara medveten om som en del av leveranskedjan för importerade varor?

2. Förordning (EU) 2019/1020

Från och med den 16 juli 2021 är EU-förordningen 2019/1020 i kraft. Förordningen ställer krav på att alla produkter som omfattas av viss harmoniserad lagstiftning ska ha en associerad ekonomisk aktör inom EU. Dessa krav skapar ett behov för många tillverkare och distributörer utanför EU att antingen etablera sig i EU eller samarbeta med en ekonomisk aktör som redan är etablerad i EU. Dessutom införs ett krav på att leverantör av distributionstjänster automatiskt tar över rollen som ekonomisk aktör, och de måste uppfylla de rättsliga skyldigheter som fastställs i förordningen om den tillverkare som säljer produkten via distributionstjänsten inte har utsett någon annan ekonomisk aktör för produkten.

I förordningen definieras den ekonomiska aktören ”Tillverkarens representant” (AR, från eng. “Authorised Representative”) för att underlätta det ytterligare behovet för EU-aktörer. Andra lagstiftningar har tidigare definierat den möjliga användningen av en AR för sina specifika fall, t.ex. Byggproduktförordningen, men denna förordning skapar en mer allmän eller minimidefinition av vilka uppgifter en AR kan/måste utföra. Definitioner av AR i annan lagstiftning kan nu betraktas som ytterligare uppgifter som en AR kan/måste utföra.

Denna förordning syftar till att stärka marknadsövervakningen av produkter som importeras till EU. Detta bör skapa mer lika villkor för tillverkare av produkter som uppfyller kraven och som tillverkas både inom och utanför EU, vilket kommer att leda till slutmålet att skapa en säkrare marknad för konsumenter och andra slutanvändare.

Förordningens tillämpningsområde definieras av produkter som omfattas av ”viss harmoniserad unionslagstiftning” enligt definitionen i Bilaga 1. Dessa omfattar de flesta produktrelaterade lagstiftningar.

Alla produkter som omfattas av denna lagstiftning måste, som tidigare nämnts, ha en ekonomisk aktör inom EU, och produkterna måste också märkas med information om denna aktör. Det handlar alltså inte bara om att ändra den byråkratiska sidan av produkterna utan också om att informationen ska nå konsumenten eller slutanvändaren.

3. Ekonomiska aktörer 

I förordningen definieras fem olika ekonomiska aktörer som alla är etablerade inom EU. De är tillverkare, importör, distributör, leverantör av distributionstjänster och tillverkarens representant. Kraven gäller dock även andra fysiska eller juridiska personer som enligt annan relevant lagstiftning har skyldigheter i fråga om tillverkning, utsläppande på marknaden eller ibruktagande av produkter.

För alla produkter som omfattas av denna förordning måste minst en av dessa ekonomiska aktörer delta i arbetet med att uppfylla kraven i förordningen, se (4).

3.1. Tillverkare

Tillverkare som är etablerade i EU. Dessa tillverkare påverkas inte av denna förordning eftersom de redan är skyldiga att märka sina produkter med sina kontaktuppgifter.

3.2. Importörer 

Med importör avses varje juridisk eller fysisk person inom EU som släpper ut en produkt från ett land utanför EU på marknaden. 

3.3. Distributörer 

Distributörer är alla juridiska eller fysiska personer förutom tillverkaren och importören som släpper ut en produkt på marknaden.

3.4. Fullgörandetjänster leverantör

Fullgörandetjänster leverantör är aktörer som inom ramen för kommersiell verksamhet tillhandahåller minst två av följande tjänster för en produkt utan att äga produkten:

  • Magasinering 
  • Paketering
  • Adressering
  • Avsändning

Postleveranstjänster och godstransporttjänster omfattas inte av denna definition.

3.5. Tillverkarens representant

Med AR avses varje fysisk eller juridisk person inom EU som har ett skriftligt avtal med en tillverkare om att agera för dennes räkning i enlighet med denna förordning, annan lagstiftning och avtalet. 

AR’s roll förklaras närmare nedan (5).

4. Den ekonomiska aktörens skyldigheter

De skyldigheter som åläggs den ekonomiska aktören i EU (importör, AR eller distributör) är att vara ett slags ”mellanhand” mellan tillverkaren och myndigheterna i EU. 

För det första måste den ekonomiska aktören kontrollera att tillverkaren har upprättat en försäkran om överensstämmelse, en prestandadeklaration och/eller teknisk dokumentation som är lämplig för relevant harmoniserad unionslagstiftning. De måste bevara försäkran om överensstämmelse och/eller prestandadeklarationen under den period som fastställs i relevant lagstiftning (vanligtvis 10 år). De måste även se till att den tekniska dokumentationen kan göras tillgänglig om myndigheterna begär det.

För det andra måste den ekonomiska aktören samarbeta med marknadsövervakning myndigheter för att visa att produkten uppfyller kraven genom att på begäran tillhandahålla information och dokumentation. De måste också informera myndigheterna om produkten anses utgöra en risk. Slutligen måste de vidta lämpliga åtgärder för att korrigera en produkt som inte uppfyller kraven.

Kravet på märkning av produkten med den ekonomiska aktörens kontaktuppgifter faller på denna operatör. Denna skyldighet skulle dock på lämpligt sätt definieras i tillverkarens och den ekonomiska aktörens avtal, detta beror på det specifika fallet.

5. Tillverkarens representant

Som tidigare nämnts har förordningen skapats en grundläggande definition av vilka uppgifter en AR kan/måste utföra. Syftet med denna roll är väsentlig för aktörer utanför EU som tidigare sålt direkt till konsumenter i unionen (B2C). För dessa företag är en AR ett alternativ som kräver minsta förändring av hur de arbetar, utan någon skillnad i leveranskedjan. De behöver dela med sig av viss dokumentation och lägga till viss märkning på sin produkt (vilket de skulle behöva göra i vilket fall som helst). På grund av denna enkelhet är en AR-tjänst vanligtvis relativt billigt jämfört med alternativen.

För företag som endast exporterar produkter till EU via importörer (B2B) kan tillägget av en AR-tjänst verka som en onödig extra affärspartner. Importören (eller distributören) skulle kunna agera som deras ekonomiska aktör, men detta kan potentiellt få vissa oförutsedda konsekvenser. Eftersom produkten måste märkas med den ekonomiska aktören kan detta begränsa produkten till att endast importeras genom denna enda importör. Ett byte av importör under produktens tillverkningsperiod skulle innebära att det skulle krävas och ändra märkningen för alla produkter som ännu inte har kommit in i EU. Eftersom en AR inte ingår i produktens leveranskedja skulle valet av en AR som ekonomisk aktör göra företaget mer flexibelt när det gäller förändringar av affärspartner.

Det är värt att notera att den AR inte är ansvarig för att se till att produkten uppfyller kraven. De behöver bara försäkran om överensstämmelse och/eller prestandadeklaration och kontrollera att det finns teknisk dokumentation. Det enda ansvaret de har är att meddela myndigheterna om de har anledning att tro att produkten inte uppfyller kraven. Så närhelst det finns en indikation om att en produkt bör återkallas eller på annat sätt åtgärdas måste AR agera. I avtalaet mellan tillverkaren och AR (som i förordningen kallas ”fullmakt”/”mandate”) måste det fastställas exakta vilka uppgifter som AR ansvarar för. Detta avtal måste göras tillgängligt för myndigheter på deras begäran.

6. Hur påverkar det här dig?

6.1. EU-tillverkare

Eftersom du redan var skyldig att ange dina kontaktuppgifter på produkten och du är den juridiska, ekonomiska aktören i EU, räcker det med din information och du behöver inte agera ytterligare.

6.2. Tillverkare utanför EU

Du måste utse en ekonomisk aktör inom EU och märka dina produkter i enlighet med detta. Tills detta är gjort anses dina produkter inte uppfylla kraven.

6.3. EU-importör

Du bör se till att en ekonomisk aktör inom EU märker med de produkter du importerar från länder utanför EU. Du kan agera som denna ekonomiska aktör.

6.4. EU-distributör

Du bör se till att de produkter du distribuerar är märkta med en ekonomisk aktör inom EU. Du kan agera som den här ekonomiska aktören.

6.5. EU-leverantör av distributionstjänster 

Om de produkter du tjänstgör inte redan har en utsedd ekonomisk aktör kommer du att anses som ansvarig ekonomisk aktör. Därför bör du se till att de produkter du tillhandahåller tjänster för är märkta med en ekonomisk aktör inom EU om du planerat att vara den ekonomiska aktören för produkten.

7. Auktoriserad representant i Storbritannien

På samma sätt som EU kräver den brittiska lagstiftningen att alla produkter som släpps ut på den Storbritanniska (GB) marknaden (England, Skottland och Wales) måste ha en ekonomisk aktör i Storbritannien (UK) (Storbritannien (GB), Nordirland och andra territorier).

Beskrivningen av detta på svenska blir svår då vi använder “Storbritannien” för att beskriva både “Great Britain” och “United Kingdom”. Vi använder förkortningarna GB och UK framöver.
GB: England, Skottland och Wales.
UK: Alla territorium under Storbritanniens styre, t.ex Nordirland.

Den största skillnaden är de olika områden där ekonomiska aktörer identifieras inom, eftersom att marknaden endast är inom GB. På grund av Nordirlandsprotokollet har Nordirland förblivit inom EU’s inre marknad för varor, men ett företag som är etablerat där betraktas också som en UK aktör.

För att underlätta övergången till detta system tillåter UK att importörens eller AR’s kontaktuppgifter anges i dokumentationen fram till den 31 december 2022 för produkter från EES och Schweiz. Efter det datumet gäller samma regler som för EU. Uppgifterna ska tryckas på produkten eller på tillhörande dokument när särskild lagstiftning tillåter det.

Intresserad av att veta mer?

Om du vill veta bättre hur Zatisfy kan hjälpa till att följa denna förordning, vänligen besök denna länk, skicka ett mail till [email protected] eller boka ett kostnadsfritt 25 min möte med någon av våra experter här.

 

Table of Contents

Vill du veta mer?

Om du vill veta bättre hur Zatisfy kan hjälpa till med att följa EU:s lagstiftning, läs gärna mer här eller kontakta oss nedan.

Du kan också boka ett möte med någon av våra experter här.

Relaterade Inlägg