Rohs

1. Artikelns omfattning

Den här artikeln är menad att förklara direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, allmänt känt som RoHS. Artikeln syftar till att besvara frågor som: 

 • Är min produkt inom RoHS:s tillämpningsområde?
 • Måste jag skicka in min produkt för testning för att visa att den överensstämmer med RoHS?

2. RoHS-direktivet

Inom EU finns huvudsakligen tre direktiv som reglerar innehållet av vissa ämnen och kemikalier i produkter. REACh och POP gäller för alla produkter på marknaden, medan RoHS endast gäller för elektriska produkter.

2.1. RoHS tillämpningsområde

Som framgår av direktivets fullständiga titel ”Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning,” gäller det endast elektrisk och elektronisk utrustning.

Dessa definieras som utrustning som kräver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla minst en avsedd funktion. Storskalig utrustning och utrustning med en spänning på över 1000 V AC eller 1500 V DC omfattas inte av direktivet. Dessutom är, vissa mycket specifika produktgrupper undantagna, t.ex. militär utrustning och apparater som ska skickas ut i rymden.

Kablar och reservdelar för elektrisk utrustning täcks även in an RoHS.

2.2. Begränsade substanser

RoHS begränsar för närvarande koncentrationen av 10 ämnen:

 • Bly
 • Kvicksilver
 • Kadmium
 • Sexvärt krom
 • Polybromerade bifenyler (PBB)
 • Polybromerade difenyletrar (PBDE)
 • Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
 • Butylbenzylftalat (BBP)
 • Dibutylftalat (DBP)
 • Diisobutylftalat (DIBP) 

Inget av dessa ämnen får förekomma i högre koncentration än 0,1% (vikt) i ett homogent material, kadmium är begränsat till 0,01%. Ett ”homogent material” är ett material som inte kan separeras på ett mekaniskt sätt, från andra material. Det är till exempel inte möjligt att separera ledarna från ett kretskort, men det är möjligt att avlägsna lodet i en lödfog. Ledarna och kretskortet anses därför vara ett homogent material.

Detta innebär att vart och ett av dessa homogena material i en elektrisk produkt måste utvärderas individuellt mot RoHS. Detta inkluderar de material som inte i sig är elektriska, t.ex. plastskal, och dessa ska då också bedömas. Detta kan snabbt bli en ganska omfattande process för produkter med många material och komponenter, vilket de ofta har.

2.3. Implementation av RoHS

När man söker upp information om RoHS på internet är det vanligt att man hittar referenser till RoHS 1, 2 och 3. Man skulle förståeligt nog kunna anta att vi för närvarande är inne på den tredje iterationen av RoHS, men det stämmer inte. RoHS 1 är ett tidigare RoHS-direktiv (2002/95/EU), som senare ersattes av RoHS 2 (2011/65/EU), som är det nuvarande direktivet. RoHS 3 är ett direktiv (2015/863) som la till ytterligare ämnen till RoHS 2 istället för att ersätta RoHS 2. 

Numreringen verkar vara  mer förvirrande än vad är värt. Låt oss istället säga RoHS, vilket betyder det gällande direktivet (2011/65/EU), inklusive alla ändringar och tillägg.

3. Överensstämmelse med RoHS

Som tidigare nämnts måste varje enskilt homogent material bedömas med avseende på koncentrationen av de tio ämnena för att uppfylla kraven i RoHS. Även mycket små produkter kan lätt innehålla tiotals homogena material, vilket skulle innebära hundratals tester. Även om vart och ett av dessa tester är litet och snabbt, är det ändå en otrolig mängd data för en enda produkt. Dessutom används de flesta, om inte alla, ingående komponenter och material i elektronisk utrustning i många olika produkter. Så varför slösa bort tid och pengar på att upprepade gånger testa samma material?

3.1. EN IEC 63000:2018

Det skulle vara orimligt för tillverkare, särskilt inte Små och Medelstora Företag (SMF), att kräva provningsrapporter för alla material. Därför har en metodik för överensstämmelse definierats inom den enda harmoniserade standarden under RoHS, EN IEC 63000:2018 (som ersatte den tidigare EN 50581:2012 år 2021). 

Denna standard är relativt billig, kort och lättförståelig. Därför rekommenderar vi att tillverkare, som har elektriska produkter  som en central del av sin verksamhet, köper och läser standarden i sin helhet. För dem som bara tillverkar enstaka produkter så sammanfattar vi den. 

I korthet gör standarden det möjligt för tillverkare och leverantörer att tillämpa ett system med ”förtroende” där varje enskild aktör längs leverantörskedjan har ”förtroende” för aktörerna ovanför dem. ”Förhoppningsvis når denna kedja av förtroende fram till den ursprungliga tillverkaren av en enskild komponent eller ett enskilt material, där denna aktör har testat produkten, ”förhoppningsvis”. Men detta är den mycket korta versionen. På grund av standardens längd och dess upphovsrättsskyddade karaktär kan vi inte förklara mycket mer detaljerat utan att bryta mot denna upphovsrätt (den är så kort att vissa förhandsvisningar visar nästan hela standarden).

Tillverkarna har följande ansvarsområden:

 1. Insamling av information om RoHS för alla material, delar och komponenter, inklusive tillverkningsprocessen (t.ex. Används PB (bly) i lödprocessen?).
 2. Bedömning av om informationen är tillräcklig och tillförlitlig.
 3. Uppdatera information för att återspegla förändringar i material, delar och komponenter.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Zatisfy kan hjälpa dig att följa denna förordning kan du läsa mer här, skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller boka ett kostnadsfritt möte på 25 minuter med en av våra experter här.

Table of Contents

Vill du veta mer?

Om du vill veta bättre hur Zatisfy kan hjälpa till med att följa EU:s lagstiftning, läs gärna mer här eller kontakta oss nedan.

Du kan också boka ett möte med någon av våra experter här.