EMC direktivet

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU – En guide för tillverkare och importörer som säljer och marknadsför elektriska produkter på EU-marknaden

Denna artikel är tänkt att vara en sammanfattning av direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet och kraven som måste uppfyllas innan CE-märkning av de flesta elektriska produkter. Att läsa den här artikeln bör ge dig ett bra grepp om en av de procedurer som krävs för många elektriska produkter inom EU. Det är inte menat att vara en komplett guide, men bör vara en bra utgångspunkt och referens för alla i de tidiga stadierna av produktöverensstämmelse. Vi hoppas att den kan svara på frågor som:

 • Behöver jag CE-märka min elektriska produkt?
 • Gäller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet för mina produkter?
 • Vad krävs av mig innan jag kan CE-märka min produkt?
 • Vilket ansvar har jag som tillverkare eller importör?

Vad är direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD)?

Direktiv 2014/30/EU, oftast kallat direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD), är ett av de direktiven som gäller för de flesta elektriska produkter på EU-marknaden. EMCD säkerställer nivå av elektromagnetisk kompatibilitet mellan enheter som gör att de kan fungera utan störningar. Kompatibiliteten avser att produkter är tillräckligt immuna mot elektromagnetiska störningar och att produkter avger tillräckligt låga nivåer av elektromagnetiska störningar.

De andra två direktiven är:

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)

LVD gäller för elektrisk utrustning inom vissa spänningsområden. Det kräver att produkter har en hög nivå av skydd för hälsa och säkerhet för personer, djur och egendom med avseende på elektriska faror. Klicka på länken för att läsa mer.

Radiodirektivet (2014/53/EU)

RED gäller för produkter som sänder ut eller tar emot radiokommunikation. Den inkluderar kraven som anges i LVD och EMCD, men lägger till krav på frekvenser och effekt som används för kommunikationen. Klicka på länken för att läsa mer.

EMCD

EMCD gäller all utrustning som marknadsförs som en funktionell enhet avsedd för slutanvändare och som kan generera elektromagnetiska störningar och har prestanda som kan påverkas av elektromagnetiska störningar. Detta är en väldigt bred definition  som omfattar de flesta elektriska produkter.

Undantaget för utrustning som i sig är inte kan avge otillåtna nivåer av störningar och som kan fungera ostört  i närvaro av störningar låter många enklare produkter komma undan. utrustning som kablar, batterier och generellt utrustning utan aktiva komponenter kan uteslutas.

De andra undantagen är:

 • Radioutrustning
 • Flygutrustning enligt EU förordning 2018/1139
 • Specialbyggd provningsutrustning för forskning och utveckling

CE-märkning

Alla produkter som omfattas av EMCD måste vara CE-märkta (det finns avvikelser för fasta installationer, men de omfattas inte i den här guiden). Detta säkerställer att produkterna fritt kan handlas inom EU, eftersom medlemsländerna inte kan sätta sina egna strängare krav för direktivets säkerhetskrav.

Grundläggande krav för elektrisk utrustning

Kärnan i EMCD är, som med många CE-direktiv, en lista över väsentliga krav. Kraven som anges i bilaga I till EMCD kräver att utrustningen är konstruerad och tillverkad på ett sätt som säkerställer:

 • den elektromagnetiska störning den alstrar inte överskrider den nivå över vilken annan utrustning inte kan fungera som avsett,
 • att utrustningen är tillräckligt tålig mot förväntade störningar.

Elektromagnetismens natur gör att dessa krav gäller störningar som är både ledningsbunden och utstrålad.

Process för överensstämmelse

EMCD tillåter endast två olika processer för att visa överensstämmelse, ”Intern produktionskontroll” enligt beskrivningen i bilaga II och ”EU-typkontroll” enligt beskrivningen i bilaga III. 

Intern produktionskontroll – Modul A

Detta är den primära ”modulen” för bedömning av överensstämmelse i hela CE-systemet, som inte kräver någon inblandning av ett anmält organ. Intern produktionskontroll kräver att tillverkaren gör tre saker:

 1. Att upprätta teknisk dokumentation som bevisar överensstämmelse med direktivet.
 2. Vidta åtgärder för tillverkningen för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven.
 3. CE- märka produkten och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

EU-typkontroll – Modul B+C

Denna process kräver medverkan av ett anmält organ som granskar den tekniska dokumentationen och utfärdar ett certifikat som visar att produktdesignen överensstämmer. Enligt EMCD är detta alternativ helt frivilligt. Stegen för denna process är:

 1. Upprättande av teknisk dokumentation som bevisar överensstämmelse med direktivet.
 2. Lämna in dokumentationen till ett anmält organ för godkännande och ett EU-typintyg
 3. . Vidta åtgärder för tillverkningen för att säkerställa att produkter överensstämmer med EU-typkontroll intyget.
 4. CE- märka produkten och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

Harmoniserade standarder

För att visa överensstämmelse med EMCD bör användningen av harmoniserade standarder anses vara nödvändig. Det finns många standarder för mycket specifik utrustning, främst för infrastrukturkomponenter. För de flesta hemelektronik finns det färre standarder att hålla reda på. 

Det finns uppsättningar av emission och immunitet standarder som används, vilka som används beror på utrustningen och miljön den är avsedd för. För utrustning ansluten direkt till lågspänningsnätet finns ytterligare standarder för flimmer och övertoner i nätet.

Ekonomiska aktörers skyldigheter

EMCD specificerar fyra olika ekonomiska aktörer: tillverkare, tillverkarens representant, importörer och distributörer. Som med de flesta direktiven ligger ansvaret för produktens överensstämmelse på tillverkaren, medan importören och distributören ska kontrollera att tillverkaren har utfört de skyldigheter som krävs. 

Tillverkare

Tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en apparat och saluför apparaten, i eget namn eller under eget varumärke

Tillverkaren ansvarar för att produkten överensstämmer med direktivet och upprättar all erforderlig teknisk dokumentation. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Säkerställa överensstämmelse med produktdesign och tillverkning
 • Utarbeta teknisk dokumentation, inklusive en DoC
 • Bevara DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden
 • Identifiera sig själva och sin postadress på produkten
 • Leverera produkten med instruktioner (i korrekta språk)
 • Ta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte uppfylla kraven

Tillverkarens representant

Tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt en skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

En tillverkare kan ge en representant  mandat att utföra vissa uppgifter. De uppgifter som en representant kan få mandat för inkluderar inte att säkerställa produktens överensstämmelse eller att upprätta den tekniska dokumentationen. Den huvudsakliga användningen av en representant är som en kontaktpunkt med myndigheter, vilket är något som tillverkare utanför EU behöver. Läs mer om tillverkarens representant och kraven för tillverkare utanför EU i vår artikel om förordning 2019/1020.

Mandatet ska innehålla uppgifterna:

 • Att behålla DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden
 • Tillhandahålla teknisk dokumentation till myndigheter, på begäran
 • Samarbeta med myndigheter för att eliminera risker med produkten, på begäran

Importörer

Importör : fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en apparat från ett tredjeland på unionsmarknaden.

Ekonomiska aktörer som släpper ut produkter från länder utanför EU på den inre marknaden betraktas som importörer. Eftersom tillverkarna av dessa produkter är utanför EU, är importören skyldig att verifiera produktens överensstämmelse innan de släpps ut på marknaden. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Säkerställa att tillverkaren har upprättat överensstämmande teknisk dokumentation
 • Se till att produkterna åtföljs av korrekt information och etiketter (på korrekta språk)
 • Inklusive deras kontaktuppgifter på märkningen av produkten, om ingen AR är märkt
 • Se till att produktens överensstämmelse ändras inte under deras vård
 • Att behålla DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden, om ingen AR är märkt.
 • Vidta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte vara i överensstämmelse

Distributör

Distributör : fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en apparat på marknaden.

Ekonomiska aktörer som släpper ut produkter på marknaden, men som inte faller under tillverkare eller importör, betraktas som distributörer. Eftersom distributörer aldrig är den första aktören i EU som släpper ut produkterna på marknaden är deras skyldigheter mindre i omfattning. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Verifiera att produkterna är CE-märkta
 • Verifiera att produkterna är försedda med korrekt information (på korrekta språk)
 • Verifiera korrekt märkning av produkterna
 • Säkerställa att produktens överensstämmelse inte ändras under deras uppsikt
 • Vidta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte vara i överensstämmelse

Table of Contents

Vill du veta mer?

Om du vill veta bättre hur Zatisfy kan hjälpa till med att följa EU:s lagstiftning, läs gärna mer här eller kontakta oss nedan.

Du kan också boka ett möte med någon av våra experter här.

Relaterade Inlägg