Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

1. Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU – En guide för tillverkare och importörer som säljer och marknadsför elektriska produkter på EU-marknaden

Denna artikel är tänkt att vara en sammanfattning av lågspänningsdirektivet och kraven som måste uppfyllas innan vissa elektriska produkter CE-märks. Att läsa den här artikeln bör ge dig ett bra grepp om en av de procedurer som krävs för många elektriska produkter inom EU. Vi hoppas att den här artikeln om lågspänningsdirektivet 2014/35/EU kan svara på frågor som:

 • Behöver jag CE-märka min produkt?
 • Gäller lågspänningsdirektivet för mina produkter?
 • Vad krävs av mig innan jag kan CE-märka min produkt?
 • Vilket ansvar har jag som tillverkare eller importör?

2. Vad är lågspänningsdirektivet?

Direktiv 2014/35/EU, oftast kallat lågspänningsdirektivet (LVD), är ett av de tre direktiven som huvudsakligen gäller för elektriska produkter på EU-marknaden. LVD kräver en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet för personer, djur och egendom med avseende på elektriska faror.

De andra två direktiven är:

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

EMCD gäller för de flesta elektriska utrustningar. Det kräver att produkter är tillräckligt immuna mot elektromagnetiska störningar och att produkter avger tillräckligt låga nivåer av elektromagnetiska störningar.

Radiodirektivet (2014/53/EU)

RED gäller för produkter som sänder ut eller tar emot radiokommunikation. Den inkluderar kraven som anges i LVD och EMCD, men lägger till krav på frekvenser och effekt som används för kommunikationen.

2.1. Lågspänningsdirektivets tillämpningsområde

LVD gäller endast elektrisk utrustning som har en ingång, utgång eller båda inom vissa spänningsgränser. Gränserna är 50–1000 VAC och 75–1500 VDC.

Termen ”elektrisk utrustning” definieras inte i LVD. Det är därför utbytbart med ”elektronisk utrustning” som i andra fall kan ha en separat definition.

Bilaga II till LVD ger en lista över utrustning och fenomen som lämnas utanför tillämpningsområdet. Följande är en lista där överensstämmelse med elektrisk hälsa och säkerhet krävs enligt annan lagstiftning:

 • Elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig miljö
 • Elektrisk utrustning för radiologi och medicinska ändamål
 • Elektriska delar för varu- och personhissar
 • Elmätare
 • Stickproppar och uttag för allmänbruk
 • Elstängselapparater
 • Radiostörning
 • Specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser, utarbetade av internationella organ i vilka medlemsstaterna är representerade.
 • Specialbyggd testutrustning avsedd för yrkesmän, uteslutande för användning vid forsknings- och utvecklingsanläggningar för sådana ändamål.

3. Lågspänningsdirektivet och CE-märkning

Alla produkter inom ramen för LVD måste vara CE-märkta. Detta säkerställer att produkterna fritt kan handlas inom EU, eftersom medlemsländerna inte kan sätta sina egna strängare krav för direktivets säkerhetskrav.

3.1. Säkerhetskrav för elektrisk utrustning

Kärnan i LVD är, som med många CE-direktiv, en lista över väsentliga krav. I detta direktiv kallas de ”De viktigaste säkerhetskraven för elektrisk utrustning konstruerad för användning inom vissa spänningsgränser”. Kraven, som anges i bilaga I till LVD, säkerställer den säkerheten för personer, husdjur och egendom, och inkluderar risker relaterade till temperaturer, ljusbågar, strålning och mer.

3.2. Process för överensstämmelse

LVD tillåter endast en process för att visa överensstämmelse, ”Modul A Intern tillverkningskontroll” enligt beskrivningen i bilaga III. Detta är den primära ”modulen” för bedömning av överensstämmelse i hela CE-systemet, men andra direktiv inkluderar även andra alternativ som bedömning av ett anmält organ. Detta innebär att produkter som endast faller under LVD inte kräver inblandning av ett anmält organ.

Intern produktionskontroll kräver att tillverkaren gör tre saker:

 1. Att upprätta teknisk dokumentation som bevisar överensstämmelse med direktivet.
 2. Vidta åtgärder för tillverkningen för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven.
 3. CE- märka produkten och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

3.3. Harmoniserade standarder

LVD är ett av CE-direktiven och förordningarna med flest harmoniserade standarder. Antalet standarder gör det mycket troligt att en specifik produktstandard finns för en produkt.

Produktstandarder täcker ofta alla säkerhetsmål för LVD. Detta uppnås genom användning av korsreferenser mellan standarder, vilket kan leda till att andra standarder krävs. Strålning av skadliga elektromagnetiska frekvenser (EMF) är ett vanligt exempel på detta.

4. Ekonomiska aktörernas skyldigheter

LVD specificerar fyra olika ekonomiska aktörer: tillverkare, tillverkarens representant, importör och distributörer. Som med den mesta produktlagstiftning ligger ansvaret för produktens överensstämmelse på tillverkaren, medan importören och distributören ska kontrollera att tillverkaren har utfört de skyldigheter som krävs. Som med den mesta produktlagstiftning ligger ansvaret för produktens överensstämmelse på tillverkaren, medan importören och distributören ska kontrollera att tillverkaren har utfört de skyldigheter som krävs.

4.1. Tillverkare

Tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar elektrisk utrustning eller som låter konstruera och tillverka sådan utrustning och saluför den elektriska utrustningen, i eget namn eller under eget varumärke” (Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU)

Tillverkaren ansvarar för att produkten överensstämmer med direktivet och upprättar all erforderlig teknisk dokumentation. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Säkerställa överensstämmelse med produktdesign och tillverkning
 • Teckna den tekniska dokumentationen, inklusive en EU försäkran om överenstämmelse (DoC)
 • Att behålla DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden
 • Identifiera sig själva och sin postadress på produkten
 • Leverera produkten med instruktioner (översätta till korrekta språk)
 • Ta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte uppfylla säkerhetskraven

4.2. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennas ställe utföra särskilda uppgifter” (Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU)

En tillverkare kan ge en representant (på engelska authorised representative och förkortas AR) mandat att utföra vissa uppgifter. De uppgifter som en AR kan få mandat för inkluderar inte att säkerställa produktens överensstämmelse eller att upprätta den tekniska dokumentationen. Den huvudsakliga användningen av en AR är som en kontaktpunkt med myndigheter, vilket är något som tillverkare utanför EU behöver. Läs mer om AR och kraven för tillverkare utanför EU i vår artikel om förordning 2019/1020.

Mandatet ska innehålla uppgifterna:

 • Att behålla DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden
 • Tillhandahålla teknisk dokumentation till myndigheter, på begäran
 • Samarbeta med myndigheter för att eliminera risker med produkten, på begäran

4.3. Importörer

”’Importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut elektrisk utrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden.” (Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU)

Ekonomiska aktörer som släpper ut produkter från länder utanför EU på den inre marknaden betraktas som importörer. Eftersom tillverkarna av dessa produkter är utanför EU, är importören skyldig att verifiera produktens överensstämmelse innan de släpps ut på marknaden. Eftersom importörer är den operatör som först släpper ut produkten på marknaden, bär de det juridiska ansvaret för produkten. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Säkerställa att tillverkaren har upprättat överensstämmande teknisk dokumentation
 • Se till att produkter åtföljs av korrekt information och etiketter (på korrekta språk)
 • Inklusive deras kontaktuppgifter på märkningen av produkten, om ingen AR är märkt
 • Se till att produktens överensstämmelse ändras inte under deras vård
 • Att behålla DoC i 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden, om ingen AR är märkt.
 • Vidta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte uppfylla säkerhetskraven

4.4. Distributör

Distributör avser varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, annan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden.” (Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU)

Ekonomiska aktörer som släpper ut produkter på marknaden, men som inte faller under tillverkare eller importör, betraktas som distributörer. Eftersom distributörer aldrig är den första aktören i EU som släpper ut produkterna på marknaden är deras skyldigheter mindre i omfattning. Deras skyldigheter inkluderar:

 • Verifiera att produkterna är CE-märkta
 • Verifiera att produkterna är försedda med korrekt information (på korrekta språk)
 • Verifiera korrekt märkning av produkterna
 • Säkerställa att produktens överensstämmelse inte ändras under deras uppsikt
 • Vidta korrigerande åtgärder när en produkt misstänks inte uppfylla säkerhetskraven

Vi hoppas att denna artikel gav dig mer kunskap om lågspänningsdirektivet 2014/35/EU. Vill du ha hjälp i processen att CE-märka har vi mångårig erfarenhet, tveka inte att kontakta oss för att veta mer.

Table of Contents

Vill du veta mer?

Om du vill veta bättre hur Zatisfy kan hjälpa till med att följa EU:s lagstiftning, läs gärna mer här eller kontakta oss nedan.

Du kan också boka ett möte med någon av våra experter här.

Relaterade Inlägg